Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej cz.I chmura obliczeniowaSprawozdawca Pilar del Castillo Vera: Strategia dotycząca chmury obliczeniowej, jest jednym z filarów Strategii 2020. Chmura ta to pochodna będącą efektem ewolucji rynku technologicznego, którego potencjał jest olbrzymi. Żaden podmiot prywatny, ani państwowy nie mogą sobie dziś pozwolić na niepodłączanie się do chmury obliczeniowej, co sprawia, że potencjalnymi klientami są obecnie miliony osób. Chmura z obiecującego sektora, przekształciła się w ogromny, wielomilionowy rynek, który jest korzystny dla wszystkich.

Komisja jasno określa pola działań dla osiągnięcia zamierzonego celu, koncentrujące się na fakcie iż:
a) Chmura obliczeniowa może być postrzegana w perspektywie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Obecny poziom bezrobocia w UE to około 24%. Według sprawozdania nt. mobilności w Europie, w niedługim czasie potrzeba będzie od 300 tys. do miliona osób wykwalifikowanych w technologiach IT, w tym także do obsługi chmur obliczeniowych;
b) Bezpieczeństwo ma podstawowe znaczenie w zakresie rozwoju tej technologii, zatem potrzeba jest stworzenia przez agencję ENISA wspólnej platformy usług, która została wcześniej przewidziana;
c) Obecność chmury obliczeniowej wiąże się z możliwością kompleksowej informatyzacji sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i administracji. Należy domniemywać, że cyfryzacja sektora publicznego, spowoduje efekt dźwigni i pociągnie za sobą rozwój innych dziedzin;
d) Przejrzyste normy będą stanowić podstawę funkcjonowania chmury obliczeniowej. Obywatele nie mogą być zakładnikami jednego operatora, potrzeba zatem podstawowej interoperacyjności, która pozwoli na przenoszenie usług.

Ważna jest także współpraca międzynarodowa w zakresie chmury obliczeniowej w relacji Europa – Świat, gdyż dzięki temu rynek cyfrowy będzie mógł skorzystać z chmury obliczeniowej i uniknąć rozdrobnienia. Ważne jest również otwarcie na inne państwa świata, które pracują nad tym projektem.

C. Trautmann: Aby dobrze korzystać z chmury obliczeniowej, potrzeba dobrze funkcjonującego łącza szerokopasmowego, co będzie dużym wyzywaniem dla UE, szczególnie w regionach o słabym zaludnieniu. Trzeba myśleć o istniejącej przepaści cyfrowej, ale i o nie powiększaniu deficytu sektora finansów publicznych poprzez kosztowne inwestycje. W kontekście już funkcjonującej infrastruktury, większość danych gromadzonych jest poza terenem UE. Brakuje farm serwerów, dlatego też UE powinna wypracować własną, konkurencyjną wobec świata infrastrukturę. Trzeba zwiększyć działania edukacyjne użytkowników, a także samych specjalistów, by można rozwijać powstałą chmurę obliczeniową. Trzeba także brać pod uwagę aspekty społeczne, związane z konsumentami. Warto zachęcać do przenoszenia danych z miejsca na miejsce, czyli stawiać na interoperacyjność. Należy znosić i zmniejszać wszelkie istniejące w tym wypadku bariery. Komisarz Kroes mówiła, by Europa nie była tylko i wyłącznie przyjazna chmurze obliczeniowej, ale by sama była w tym obszarze aktywna. Oznacza to, że UE musi oferować spektrum rozwiązań dla chmury obliczeniowej i jej funkcjonalności.